ZVUČNA IZOLACIJA / SOBNA AKUSTIKA

Zvučna izolacija i sobna akustika predstavljaju važne karakteristike za zgrade i veoma su bitni za blagostanje i zdravlje korisnika.
Manjak zvučne izolacije u zgradi može da doprinese povećanom stresu, čak prouzrokuje i bolesti, zašto je važno da se pozabavimo problemom zvuka za vreme faze planiranja izgradnje projekta.

Koji način izgradnje ima najveću efikasnost u zaštiti protiv spoljašnjih buke?

Pod bukom se smatraju neželjeni, uznemirujući i dosadni ili štetni zvukovi. Buka je subjektivan termin i može se izmeriti objektivno do određene granice (glasnoća, kriva signala i visina). Važan faktor kojim se može opisati sobna akustika je zvučna izolacija. Mera koja se koristi za merenje zvučne izolacije su decibeli (dB). Za zvučnu izolaciju važi: što je viša vrednost, to je bolja zvučna izolacija.  decibela više znači da je duplo manje percipirane buke.

Da saznamo koji građevinski materijal je najefektivniji u zadržavanju spoljašnjih zvukova i obezbeđuje mirne unutrašnje prostore, merenja zvučne izolacije su rađena u Viva Istraživačkom Centru.

 Rezultati: 

Malterisani zidovi sačinjeni od betona i cigle sa odgovarajućom spoljnom izolacijom i čvrstim drvetom imaju najbolje performanse.
Betonske kuće sa Baumitovim rešenjima za spoljašnju izolaciju su imale najvišu vrednost od 49 dB. Kuće od drvene konstrukcijeimaju najnižu vrednost od 40 dB. Kuće koje nisu izolovane su dostigle 42 dB.
Što je bolja zvučna izolacija, to je viši nivo komfora.

Merenja su nadgledana i analizirana od strane Austrijskog Instituta za građevinsku Biologiju i Ekologiju
Projekat je sproveden između 2015. i 2017. godine

Kakav efekat imaju zidni materijali na unutrašnju akustiku?

Sobna akustika opisuje akustični kvalitet unutrašnji prostora.
Sobe sa lošom sobnom akustikom imaju dugo vreme odjeka što prouzrokuje ometajuće pozadinske zvukove i dovodi to toga da se glasovi teže razumeju, pored ostalog.

Najbolje poznat merni parametar u sobnoj akustici vrme odjeka. Kao pravilo, sto je kraće vreme odjeka to je bolja akustika u prostoriji.

Kako bi saznali koliko sobna akustika zavisi od vrste granje, merili smo vreme odjeka na 10 različitih mernih tački u svakoj kući u Viva Istraživačkom Parku i merilo se na različitim frekvencijama u rasponu od 50 - 10 000 Hz.

Rezultat:

Nije bilo razlike između kuća na srednjim i visokim frekfencijama (npr. Muzika).
Na nižim frekfencijama (npr. glasovi), kuće sa drvenom konstrukcijom i drvenih blokova su imale najniže vreme odjeka. Najveće vreme odjeka je izmereno u kućama od cigle i betona.
– U glavnim prostorijama, niže frekfencije su procenjene kao ne kritične, kao obično pravilo, vreme odjeka je neutralisano sa nameštajem u prostoriji.

Merenja su nadgledana i analizirana od strane Austrijskog Instituta za građevinsku Biologiju i Ekologiju
Projekat je sproveden između 2015. i 2017. godine


Comparison