DIŠITE BOLJI UNUTRAŠNJI VAZDUH

U današnje vreme ljudi provode 90% vremena u zatvorenim prostorima. Dobar kvalitet vazduha u unutrašnji, prostorijama je važan parametar za zdrav život i radno okruženje. Unutrašnji kvalitet vazduha određuje nekoliko faktora: kvalitet vazduha može da se okarakteriše kao "dobar" ako je bogat kiseonikom i bez neprijatnih mirisa sa niskim stepenom zagađenosti.
Rezultat merenja u Viva Istraživačkom Parku pokazuje u kojom meri građevinski materijal utiče na kvalitet unutrašnje klime i šta se može učiniti da se kvalitet vazduha poboljša.

Koja je veza između mirisa i vrste konstrukcije?

Neželjeni mirisi prouzrokovani od strane građevinskog materijala nije samo da smetaju, već mogu i da naznače da su korišćene i štetne supstance.
Neprijatni mirisi su uglavnom prouzrokovani od strane različitih supstanci.
Specijalno trenirani eksperti za mirise su vršili testore 7 i 14 meseci nakon što je izgradnja Viva Istraživačkog Parka završena.

Rezultati:

Postoji jasna povezanost između primećenih mirisa i izbora građevinskog materijala.
Sve betonske i kuće od cigle imaju nizak intenzitet mirisa i mogu se okarakterisati kao neprimetni. Kuće od drvenih blokova i drvene konstrukcije još uvk imaju jak intenzitet mirisa čak i 14 meseci nakon izgradnje, i sam miris je okarakterisan kao neprijatan. Iz ovog razloga, ovaj način izgradnje je klasifikovan kao "primetan".

Merenje je nadgledao i analizirao IBO, Austrijski Institut za zdravo i ekološko građenje u Beču.
Projekat je realizovan u periodu od 2015. - 2017.

Koji građevinski materijali zaista imaju nizak nivo zagađivača?

Zdravo kućno okruženje i tema unutrašnjeg zagađenja postaju vrlo bitne teme. Kako bi saznali koliki nivo zagađenja ispoljava svaki način izgradnje, VOC* i zagađenje formaldehidom su izvršena više puta u Viva Istraživačkom Parku.


A healthy home environment and therefore the topic of indoor pollution are becoming increasingly important. To find out how much pollution each construction type emits, VOC* and formaldehyde pollutant measurements were carried out several times at the Viva Research Park.

* VOC (nadražujuće hemikalije i mirisne supstance koje lako isparavaju i koje se emituju čak i na niskim temperaturama)

Rezultati:

– Beton/cigla
Zgrade zidane sa betonom i ciglom sa mineralnim unutrašnjim premazom su većinom bez VOCa odmah nakon završetka radova. Bilo bi moguće da se uselite u ovakvu kući odmah nakon završetka gradnje.
– Drvena konstrukcija
Kuće sa drvenom konstrukcijom su pokazale visok nivo VOC a u prvih nekoliko meseci od završetka radova. Za kuću sa vrstom drveta koju smo testirali, osetljivi ljudi bi trebalo da sačekaju nekoliko meseci pre nego sto se usele, ako je to moguće.
– Kuće od drvenih blokova
Kuće od drvenih blokova ispoljavaju supstance specifične za drvo kao terpeni u unutrašnji vazduh duži vremenski period. Bilo ko, ko se odluči da zida kuću od drveta treba da uzme u obzir da pod određenim okolnostima (u zavisnosti od vrste i prirode drveta) supstance specifične za drvo će biti prisutne u unutrašnjem vazduhu duži period.

Merenje je nadgledao i analizirao IBO, Austrijski Institut za zdravo i ekološko građenje u Beču.
Projekat je realizovan u periodu od 2015. - 2017.

Kako poboljšati kvalitet vazduha u prostorijama sa jonima?

Vazdušni joni su male, naelektrisane čestice koje se stvaraju na prirodan način. Naučne studije su otkrile da vazdušni joni imaju pozitivan uticaj na kvalitet vazduha u prostorijama, pored ostalog, smanjuju nivo polena i fine prašine u vazduhu u prostorijama. Kao dodatak, eksperimenti sa ljudima su pokazali da vazdušni joni imaju pozitivan uticaj na mentalne performance.

Koristeći specijalan premaz (Baumit Ionit), koncentracija vazdušnih jona u prostorijama Vašeg doma se može ciljano povećati.

Merenja vazdušnih jona su sprovedena u Viva Istraživačkom Parku od Septembra 2016. do 2017. Ovo je pokazalo da prosečna koncentracija vazdušnih jona je bila duplo veća u kućama koje su imale Baumit Ionit premaz, nego kuće sa identičnom konstrukcijom bez Baumit Ionita.

Merenja su sprovedena i analizirana od strane Baumit Beteiligungen GmbH u saradnji sa HTL Rosensteingasse, nastavno-istraživačkim institutom za hemijsku industriju u Beču.
Projekat je realizovan u periodu od 2015. - 2017.


Comparison