Baumit Nanopor za dugotrajno cistu fasadu
star_border

Kako svetlo može da očisti vašu fasadu?

  • Za dugotrajno čiste nove kao i stare fasade
  • Overeno iskustvom stečenim od 2007. godine
  • Sa fizičkom zaštitom od mikroorganizama

Pri izboru fasadnog maltera trebalo bi, pored same cene, uzeti u obzir mnogo drugih faktora. Jedan od veoma bitnih parametara je dugoročna održivost i dugotrajna čistoća fasade.

Dugotrajno čista fasada

Inovačné centrum Wopfing

Fasada zgrade ne samo da ispunjava osnovne potrebe, kao što su npr. zaštita od hladnoće, buke, vlage već mora ispunjavati estetske i optičke zahteve. Po funkciji je, kao i koža, trajno izložena opterećenju od različitih dejstava spoljne sredine usled čijeg delovanja pre ili kasnije dolazi do prljanja.
Projektom „Tretman za čistu površinu“ ulazimo u dubinu ljudske dlake, što znači u područje ultra-malih čestica atoma i molekula. Osnovni elementi ove tehnologije su nanoelementi (svaki manji od 100 nm). Ciljna struktura materijala na nivou atoma, kao i korišćenje specijalnih efekata koji se odvijaju u tako malim razmerama otvaraju lepezu mogućnosti u skoro svim oblastima prirodnih nauka poput energetike, informacionih tehnologija, medicine ili farmacije. Nanotehnologija takođe omogućava proizvodnju novih građevinskih materijala i poboljšanje postojećih. Nano čestice su nevidljive, ali mi imamo najbolji dokaz da one postoje u vidu novih, efikasnijih i trajnijih rešenja, koja se sve češće koriste u građevinarstvu.

Nanotehnologija

 Nanotehnologija se bavi stvaranjem, istraživanjem i iskorištavanjem ekstremno malih celina. Reč „nano" potiče iz Grčkog i označava nešto kao „patuljak". Stručnjaci i mediji smatraju nanotehnologiju glavnom tehnologijom XXI veka. Umesto „ više, još dalje" njihov moto je „manje, sve brže i brže".

Jedan nanometar (nm = 1 milioniti deo millimetra) odgovara otprilike jednoj desetini hiljaditog dela debljine ljudske dlake, tako da se već time bavimo ultra-malim česticama atoma i molekula. Osnovni elementi ove tehnologije su nanočestice (manje od 100 nm). Ciljani dizajn materijala na nivou atoma kao i korišćenje specijalnih pojava koje se dešavaju u malim razmerama, otvara brojne nove mogućnosti u skoro svim oblastima prirodnih nauka kao što su energetika, životna sredina, informacione tehnologije, medicina ili farmacija. Nanotehnologija takođe omogućava kreiranje novih građevinskih materijala i usavršavanje postojećih. Nanočestice su nevidljive, ali vidove njihove aktivnosti možemo videti na najbolji način u vidu novih, kvalitetnijih, efikasnijih i trajnijih rešenja koja se sve više koriste u građevinarstvu.

Bežná štruktúra omietky pod mikroskopom

Strukturirana površina običnog maltera stvara uslove za taloženje prašine kojom se hrane mnogi mikroorganizmi.

Štruktúra Nanopor omietky pod mikroskopom

Mikroskopski glatka površina štiti fasadu od nečistoće i prvi je preduslov održavanja čistog izgleda.

Baumit Nanopor Top površina je mikroskopski glatka i ima takozvanu „nanoglatku" strukturu. Te nano pore su isuviše male za sićušne organske i neorganske čestice nečistoće koje, iz tog razloga, ne mogu da se „natalože" na površini. Štaviše, niski elektrostatički naboj ne privlači nečistoću, pa prema tome omogućava fasadi da se efikasnije odupre prljanju. Dejstvom prirodnih sila (npr. vetra, kiše, snega, uticaja UV zračenja ili promenama temperature) fasada skida nečistoću. Zahvaljujući sposobnosti samočišćenja, fasada ostaje prirodno čista i uvek lepa.

Nanopor pod mikroskopom

Malteri sa visokom procentom vodoodbojnosti koriste delovanje snažnog površinskog pritiska kapi vode, koja zbog oblika loptice ima minimalni kontakt sa površinom maltera. Fasada se brzo pere vodom, ali ne i na mestima koja su zaklonjena od kiše – ispod balkona, serklaža i izbočina.

Zahvaljujući tankom hidrofilnom sloju na površini maltera, Baumit Nanopor Top funkcioniše na potpuno novom principu. On sadrži nano pore koje upijaju vlagu i snižavaju površinski pritisak kapi vode. Ta voda prodire u gornji sloj maltera i, pri ponovljenom isparavanju, vrši pritisak na nečistoće koje se uhvate na malteru. Nano pore deluju na zadržavanje optimalnog režima vlažnosti, ne samo u kontaktu sa kišom, već i sa vlagom iz vazduha.

Hydrofóbny povrch omietky

Kap vode na površini koja odbija vodu na konvencionalnom malteru

Hydrofóbny povrch omietky

Kap vode na hidrofilnoj površini maltera Baumit NanoporTop

Kako funkcioniše?

Čistenie fasády_krok 1
Čistenie fasády_krok 2
Čistenie fasády_krok 3

Aktivacija fotokatalize


Fotokataliza je proces hemijskog raspadanja organskih materija pod dnevnim svetlom.
Da bi se takva reakcija dogodila, u strukturi materije mora postojati katalizator sa titan dioksidom (TiO2), koji se aktivira usled dejstva ultraljubičastog sunčevog zračenja. Zahvaljujući novom fotokatalizatoru i jedinstvenoj snazi svetlosti, Baumit Nanopor sada ima novi, bolji, naročito efikasan efekat samočišćenja za sjajne, lepe i dugotrajne fasade.

Raspodela nečistoća


Ukoliko ovaj postupak fotokatalize primenimo na malter ili boju, zahvaljujući fotokatalizatoru dolazi do razlaganja nečistoća nataloženih na površini.
Bitna činjenica je da se i bakterije, alge, gljivice i drugi mikrobiološki organizmi raspadaju pod dejstvom fotokatalize!

Čišćenje fasade


Nečistoća i alge ostaju neaktivne na površini fasade koja je izložena kiši, vlazi, suncu, vetru i protoku vazduha. Time sile prirode konstantno pomažu održavanju čistoće fasade. Tradicionalno čišćenje fasade zasniva se na hemijskim sredstvima koja se vremenom spiraju sa površine i tako gube delotvornost. Nova, jedinstvena metoda zaštite od organskog prljanja na bazi fotokatalize je održiva sa aspekta zaštite životne sredine, a istovremeno predstavlja garanciju dugoročno čiste fasade uz minimalno održavanje i potrebe za renoviranjem.

Ulaganje u budućnost

Baumit je stvorio visokokvalitetne, trajne fasadne sisteme sa dugim životnim vekom zahvaljujući više od decenije dugom razvoju. Međutim, fasade su izložene stalnom prljanju i uticaju vremenskih prilika, pa se njihov izgled menja tokom vremena. Da bi se zadržao lep izgled zgrade, potrebno je vizuelno renovirati zgradu tj. makar je ponovo ofarbati nakon nekoliko godina, što naravno iziskuje dodatne troškove (materijal, rad, skele).

Zahvaljujući izvanrednim svojstvima Baumit NanoporTop, fasada ostaje otprilike dva puta čistija i lepša, čime se ostvaruje ušteda troškova i novih farbanja. Pri renoviranju fasada, Baumit NanoporColor façade predstavlja idealno rešenje za obnovu površine stare toplotne izolacije i gipsanih sistema, posebno u slučaju površinskog prljanja mikroorganizama.